bazální stimulace

Koncept Bazální stimulace, jehož autorem je Prof. Andreas Fröhlich, si získává stále více na oblibě a stává se běžnou součástí péče o klienty a pacienty v oblasti sociálních služeb a zdravotnických zařízeních.

Ruce_péče_bazalnia-stimulace

V nemalé míře přispívá ke zvýšení kvality života klientů, pacientů i spokojenosti pečujícího personálu a zdravotníků.

Koncept podporuje člověka v jeho vnímání, pohybu a komunikaci a přizpůsobuje se aktuálnímu stavu a schopnostem klienta.

Základním principem Bazální stimulace je zprostředkování vjemů z vlastního těla, umožnění kontaktu s nejbližším okolím, okolním světem a navázání komunikace. Nedílnou součástí je pak integrace rodiny a příbuzných do péče a práce s kvalitní biografickou anamnézou.

Historie konceptu

V 70. letech minulého století pracoval Prof. Andreas Fröhlich jako speciální pedagog v Rehabilitačním centru Landstuhl v Německu. Pracoval s dětmi, které vstoupily do života s těžkým kombinovaným psychosomatickým postižením. V rámci doktorandského studia vypracoval koncept Bazální stimulace®, který podporuje rozvoj základních schopností dětí.

Prof. Andreas Fröhlich jednoznačně prokázal, že pokud dítě dostává dostatečné množství podnětů, stejných jako dostávali v období prenatálního vývoje, je možné podpořit je v oblasti vnímání, pohybu a také zlepšit schopnost jejich komunikace s okolím.

Výsledky, které byly u dětí v oblasti jejich rozvoje patrné, vedly k uznání konceptu a jeho rozvoji v oblasti péče o děti i dospělé.

Do ošetřovatelské péče přenesla koncept Prof. Christel Bienstein, která pracovala jako zdravotní sestra. Prof. Bienstein ukázala, že tento koncept je možné využít i u lidí, u kterých došlo ke změnám v oblasti vnímání a komunikace vlivem úrazu nebo nemoci. Koncept Bazální stimulace je tedy pedagogicko – ošetřovatelským konceptem.

Autor konceptu

Prof. Dr. Andreas Fröhlich

Prof. Andreas Fröhlich jako speciální pedagog vypracoval koncept Bazální stimulace v rámci své doktorandské práce a je zakladatelem Mezinárodní asociace Bazální stimulace. V současné době je jejím čestným členem.

Prof. Andreas Fröhlich Bazalni stimulace

Prof. Andreas Fröhlich vystudoval pedagogiku, filozofii a speciální pedagogiku. Během své práce v Rehabilitačním centru pro těžce mentálně a tělesně hendikepované děti a dospívající v Landstuhl vyvinul společně se svými kolegy koncept Bazální stimulace. V roce 1986 získal doktorát na univerzitě v Kolíně nad Rýnem a v roce 1989 byl jmenován předsedou pedagogiky mentálně postižených v Heidelbergu. V letech 1994 – 2007 předsedal katedře speciální pedagogiky na univerzitě v Landau. 

Prof. Christel Bienstein

Prof. Christel Bienstein společně s Prof. Andreasem Fröhlichem přenesla koncept bazální stimulace do ošetřovatelské péče u lidí  se změnami vnímání, v kómatu, vegetativním stavu a u starších lidí trpících demencí.

Prof. Christel Bienstein Bazalni stimulace

Prof. Christel Bienstein je diplomovanou všeobecnou sestrou a vystudovala obor pedagogika. Po dokončení studia převzala vedení školicího střediska německé profesní asociace pro ošetřovatelské profese v Essenu. V letech 1994 – 2017 byla jmenována čestnou profesorkou Institutu pro ošetřovatelskou péči na univerzitě Witten/Herdecke a v roce 2003 získala také čestnou profesuru na univerzitě v Brémách. V roce 2012, a opětovně v roce 2016, byla zvolena prezidentkou Německé profesní asociace sester (DBfK) v Berlíně.

„Bazální stimulace podporuje člověka v té nejzákladnější, bazální, formě vnímání, pohybu a komunikaci.“

Základní

elementy

konceptu

Bazální

stimulace

Vnímání

Koncept Bazální stimulace podporuje člověka v té nejzákladnější rovině lidského vnímání. Vnímáme pomocí našich smyslů, které se vyvíjí již během nitroděložního vývoje a jejich nenahraditelnost je patrná po celý život. Díky smyslům, díky vnímání, jsme schopni uvědomovat si svoje tělo, sám sebe a své okolí a také jsme se díky vnímání naučili komunikovat a pohybovat se.

Pohyb

Pohyb, stejně jako naše smysly, nás provázejí po celý život. Pohyb je důležitý pro všechny naše životní aktivity – příjem potravy, práci, dýchání a také je nedílnou součástí komunikace. Umožňuje nám vnímat sám sebe, své tělo i své okolí.

Komunikace

Nejrannější forma komunikace je patrná již v období těhotenství. Tato komunikace probíhá mezi matkou a ještě nenarozeným dítětem formou vnímání skrze podněty, které přijímá dítě vnímáním přes kůži, vnímáním skrze vibrace přicházející z organismu matky i vnějšího světa a vnímáním pohybu v omezeném prostoru prostředí dělohy.

Prvky konceptu Bazální stimulace

Základním principem konceptu je uvědomění si sebe a svého těla. To je základním předpokladem k udržení komunikačních, pohybových a kognitivních schopností.

V případě, že dochází k nedostatečné stimulaci vnímání, hovoříme o senzorické deprivaci. Při nedostatku pohybové aktivity pak dochází k motorické deprivaci. Senzomotorická deprivace, nedostatečně podnětné prostředí a nedostatek pohybu vedou ke strukturálním změnám v mozku a dochází k omezení jednotlivých schopností.

V období těhotenství a vývoje v prenatálním období se postupně vyvíjí vnímání vlastního těla – somatické vnímání, vnímání vibrací a pohybu – vestibulární vnímání. Tyto tři základní oblasti vnímání jsou podstatou uvědomění si pocitu jistoty a bezpečí. Ostatní smyslové vnímání se postupně vyvíjí v různých časových úsecích vývoje nebo dozrávají až po narození.

Jednotlivé techniky konceptu Bazální stimulace lze rozdělit na základné a nástavbové:

Základní prvky

Somatická stimulace
Vibrační stimulace
Vestibulární stimulace

Nástavbové prvky

Optická stimulace – zraková
Olfaktorická stimulace – čicho
Taktilně – haptická stimulace – hmatová
Orální stimulace – chuťová
Auditivní stimulace – sluchová
Bazální stimulace - vnímání - vývoj

využití konceptu bazální stimulace

Koncept bazální stimulace nachází uplatnění v celé řadě odvětví zdravotní péče, sociálních službách nebo ve školství.

Orientace konceptu je na všechny oblasti potřeb člověka. Poskytuje dostatek stimulů pro vnímání, pohyb i komunikaci a psychomotorický vývoj. Jeho využití je v celé řadě oborů a oblastí péče o člověka. Z oblasti speciální pedagogiky a péče o těžce tělesně postižené děti se postupně dostal do péče o nemocné všech oborů. Jeho uplatnění je u pacientů s těžkým kombinovaným postižením, tělesným postižením, mentálním postižením, u pacientů v kómatu nebo u pacientů ve vegetativním stavu. Nedílnou součástí je také v péči o pacienty po poraněních mozku, po těžkých úrazech, u pacientů v dlouhodobém umělém spánku, u seniorů se změnami vnímání či u předčasně narozených dětí.

Mezinárodní asociace Bazální stimulace

INTERNATIONALER FÖRDERVEREIN Basale Stimulation e. V.

Lektoři konceptu, kteří prošli vzděláním pod vedením INTERNATIONALER FÖRDERVEREIN Basale Stimulation e. V. a získali tak vlastní licenci a oprávnění vést školení v základním, nástavbovém a tematickém kurzu konceptu Bazální stimulace v rozsahu stanoveném INTERNATIONALER FÖRDERVEREIN Basale Stimulation e. V. jsou uvedeni na stránkách https://basale-stimulation.de v záložce Bildungsangebote – Fachpersonen.

Mezinárodní asociace Bazální stimulace

KONTAKT
Internationaler Förderverein Basale Stimulation e.V.
Kiefernweg 11
D-67691 Hochspeyer
E-Mail: markus.schaefer@basale-stimulation.de
www.basale-stimulation.de

bazální stimulace v české republice

V České republice se koncept Bazální stimulace začal dostávat do povědomí v 90. letech minulého století. První certifikovanou lektorkou konceptu Bazální stimulace v České republice je PhDr. Karolína Maloň Friedlová.

V současné době působí u nás čtyři certifikovaní lektoři, kteří absolvovali vzdělání dle Mezinárodní asociace Bazální stimulace v postgraduálním ročním studiu, složili závěrečnou zkoušku, jsou členy IFBS e.V. a mají přidělené vlastní licenční číslo s oprávněním vydávat mezinárodně platné certifikáty o abolvování kurzu.

Mgr. Kateřina Menšíková

Mgr. Helena Dvořáková

Mgr. Hedvika Borýsková

PhDr. Karolína Maloň Friedlová

Knihovna

Aplikaci konceptu Bazální stimulace do péče je nutné neučit přímo pod vedením certifikovaného lektora. V kurzech se učíme prakticky aplikovat jednotlivé stimulace přímo na sebe – prožitek je nepřenositelný. Teoreticky se ale můžeme dál vzdělávat a hledat další inspiraci v odborné literatuře.

„Knihy ze kterých čerpám a které mě v mojí
práci inspirují.“

V tomto odkazu najdete literaturu, ze které čerpám já. Jedná se většinou o knihy v německém jazyce, ale najdete zde i české knihy. Zahrnula jsem i knihy, které nejsou přímo o konceptu Bazální stimulace, ale pojí se tematicky, nebo jsou inspirací v naší práci.