Všeobecné obchodní podmínky

Mgr. Kateřina Menšíková Bazální stimulace
se sídlem Pod zahrádkami 343, 687 06 Velehrad
identifikační číslo: 07887442
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zapsána v živ. rejstříku u Živnostenského úřadu v Prostějově dne 11. 2. 2019

1.                ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen všeobecné obchodní podmínky „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetových stránek (obchodu) prodávajícího.
Prodávajícím se rozumí Mgr. Kateřina Menšíková Bazální stimulace, IČO 07887442, se sídlem Pod zahrádkami 343, 687 06 Velehrad, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zapsána v živ. rejstříku u Živnostenského úřadu v Prostějově dne 11. 2. 2019, zabývající se poskytováním vzdělávacích služeb (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona). Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel, který odeslal objednávku z webových stránek www.mensikovakaterina.cz. Kupující může zakoupený kurz zakoupit ve prospěch třetí osoby; o tom je však povinen informovat prodávajícího v objednávce. Účastníkem kurzu se podle těchto obchodních podmínek myslí osoba, která se bude kurzu poskytovaného prodávajícím osobně účastnit.

1.2. Kontaktní údaje prodávajícího:
Email: bazalni.stimulace@mensikovakaterina.cz Telefon: +420 724010111. Prodávající se zavazuje reagovat na písemnou korespondenci v rozmezí 48 hodin. Na telefonu jsem k dispozici od 8 hodin do 17 hodin v pracovní dny.

1.3. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mensikovakaterina.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit, upravovat či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. V případě, že kupující kupuje kurz ve prospěch třetí osoby, je kupující povinen o těchto obchodních podmínkách informovat tuto třetí osobu a zajistit jejich dodržování.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o kurzech určených pro veřejnost, a to včetně uvedení cen jednotlivých kurzů. Ceny kurzů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny kurzů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Pro objednání kurzu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • jméno a příjmení
 • datum narození (pro potřeby vystavení certifikátu)
 • místo narození (pro potřeby vystavení certifikátu)
 • Výběr místa konání kurzu
 • Pracovní oblast účastníka vzdělávání
 • Email a telefon
 • Fakturační údaje kupujícího (adresa zaměstnavatele, adresa, IČO, DIČ a adresa společnosti nebo podnikatele.

2.3. Způsob úhrady kupní ceny kurzu je bankovním převodem na účet AIR Bank 1391944029/3030, jako variabilní číslo uvede objednatel telefonní číslo, které uvedl v objednávce. Kupující obdrží po objednávce kurzu fakturu pro provedení platby bankovním převodem, fakturu zasílám elektronicky emailem.

2.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající do 48 hodin v pracovní dny po obdržení objednávky tuto objednávku kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu emailové adresy kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Kurzy pro skupinu účastníků. Jejichž objednatelem je zařízení či zaměstnavatel, je možné uzavřít písemnou objednávkou na email bazalni.stimulace@mensikovakaterina.cz. Součástí této objednávky je dohoda o počtu účastníků, místě konání a ceně za jednotlivce nebo skupinu. V platnost vstupuje tato objednávka oboustrannou akceptací dohodnutých podmínek a jejím potvrzením na email.

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Součástí přijetí objednávky je aktuální znění obchodních podmínek a faktura.

2.7. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li v obchodních podmínkách uvedeno jinak. Kupující může již odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do doby, než je považována za vyřízenou, tj. do doby, než došlo potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího. Pokud chce kupující odeslanou objednávku stornovat, lze to provést těmito způsoby:

a) emailem na adresu   bazalni.stimulace@mensikovakaterina.cz
b) písemně na adresu prodávajícího uvedenou shora

Pokud se na základě storna nebo změny bude celková cena již uhrazené objednávky snižovat, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o způsobu vrácení peněz. Jestliže chce kupující stornovat objednávku po potvrzení objednávky, postupuje se dle bodu VII.

2.8. Odesláním objednávky na www.mensikovakaterina.cz se objednávající zavazuje k platbě kurzu.

3. NABÍZENÉ KURZY

3.1. Prodávající zajišťuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výhradně kurzy uvedené na webové stránce.

3.2. Kurzy se konají, resp. jednotlivé služby jsou poskytovány, u smluvních partnerů prodávajícího. Veškeré náklady na pronájem vzdělávacích prostor a nákladů spojených s pronájmem je plně v režii prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak.

3.3. Není-li v nabídce prodávajícího stanoveno jinak, všechny kurzy se konají“

 • Den první: od 9:00 hod. do 15:30 hod,
 • Den druhý: 8:00 do 17:00
 • Den třetí: od 8:00 do 12:00.

Po celou dobu trvání kurzu je přítomen lektor v souladu s nabídkou prodávajícího.

3.4. Účastníci kurzu jsou povinni dostavit se na místo konání kurzu nejpozději 10 minut před zahájením kurzu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vstup účastníkovi kurzu v případě pozdního příchodu. V takovém případě nemá účastník, resp. kupující nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.

4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu za účast na kurzu ve výši stanovené objednávkou zákazníka v souladu s nabídkou prodávajícího.

4.2 Cena za účast na kurzu si hradí jednotliví kupující v jedné splátce, před konáním kurzu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nebo pokud tak nestanoví tyto obchodní podmínky. Cena kurzu je hrazena v celé výši a je splatná na základě faktury, kterou prodávající zašle kupujícímu společně s potvrzením objednávky. Prodávající potvrdí přijetí platby na elektronickou adresu kupujícího. Nebude-li tato částka uhrazena dle pokynu uvedeného na faktuře, smlouva se od počátku ruší.

4.3. Není-li cena za účast na kurzu uhrazena prodávajícímu řádně a včas, je prodávající oprávněn odmítnout vstup účastníkovi kurzu na místo konání kurzu. V takovém případě nemá kupující nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.

4.4. Faktura za kurz může být vystavena i na třetí osobu, a to dle požadavků kupujícího. Kupující je však povinen tuto skutečnost uvést ve své objednávce a zajistit řádnou a včasnou úhradu vystavené faktury.

4.5 V případě objednávky pro celou skupinu účastníků, je faktura za vzdělávací aktivitu vystavena v nejkratším možném termínu po realizaci kurzu a zaslána elektronickou formou na adresu objednatele. Splatnost vystavené faktury se řídí její splatností. Kupující se tímto zavazuje vystavenou fakturu v řádném termínu uhradit na účet prodávajícího.  

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1. Účastníci kurzu mají právo na vstup do prostor určených ke konání kurzu.

5.2. V průběhu konání kurzu nejsou účastníci kurzu oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání kurzu bez vědomí lektora. Účastník bere na vědomí, že není možné kurz přerušovat v případě, kdy se účastník vzdálí z prostor konání kurzu.

5.3. Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora.

5.4. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji jsou účastníci kurzu povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví lektora a ostatních účastníků kurzu.

5.5. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníky kurzu, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu v jejich účasti na kurzu. V takovém případě nemá účastník, resp. kupující nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.

5.6. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek též účastníky kurzu, které se zúčastní kurzu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami.

5.7. Účastník bere na vědomí, že prodávající je oprávněn pořizovat z jednotlivých kurzů fotografie a/nebo audiovizuální záznam, které může následně použít pro svoji propagaci na webových stránkách prodávajícího a/nebo na své stránce na serveru www.facebook.com, Linkedin nebo Instagram za účelem prezentace svých obchodních aktivit, tak aby nedošlo k poškození, újmě účastníka vzdělávací aktivity.

 6. ZRUŠENÍ A ZMĚNA KURZU

6.1. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti a dohodne s ním další postup.

6.2. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

6.3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu, a to v těchto případech:

a) nejpozději 3 dny před konáním kurzu není obsazen kurz minimálním počtem účastníků, tj. minimálně 10 osobami;
b) lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu;
c) v provedení kurzu bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie ve školících prostorách, přerušení dodávky elektřiny nebo vody do školících prostor apod.).

6.4. V případě, že prodávající zruší konání kurzu, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit kupujícímu a/nebo účastníkovi, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl kupující a/nebo účastník co nejdříve informován.

6.5. V případě zrušení konání kurzu je prodávající povinen nabídnout kupujícímu nebo účastníkovi účast na kurzu v náhradním termínu. V případě, že kupující a/nebo účastník účast na konání kurzu v náhradním termínu nepotvrdí ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení nabídky prodávajícího, a to způsobem pro doručení objednávky, má se za to, že účast na konání kurzu v náhradním termínu odmítá. V případě, že zákazník účast na konání kurzu v náhradním termínu odmítl, či v případě, že konání kurzu v náhradním termínu není možné, zavazuje se prodávající ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení kurzu vrátit kupujícímu dosud uhrazenou cenu kurzu.

6.6. V případě, že účastník kurzu z jakýchkoliv důvodů nemůže absolvovat kurz, zavazuje se účastník toto neprodleně emailem oznámit prodávajícímu.

 • V případě, že účastník zruší svoji účast na kurzu ve lhůtě kratší než 5 dnů, je možné dohodnout se s prodávajícím na možnosti absolvování kurzu v nejbližším možném náhradním termínu v případě, že to umožňuje kapacita vzdělávací aktivity, nebo navrácení 75% ceny kurzu. 
 • V případě, že účastník zruší svoji účast na kurzu ve lhůtě kratší než 2 dny před vzdělávací aktivitou, nebo se vzdělávací aktivity nezúčastní, náleží prodávajícímu storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu.
 • Kupující tímto souhlasí s tím, aby uhrazená částka byla prodávajícím jednostranně započtena vůči povinnosti hradit shora uvedený storno poplatek.

6.7. V případě, že se účastník odhlásí z kurzu ve lhůtě delší než 5 dnů přede dnem konáním kurzu, bude kupujícímu uhrazená částka vrácena ve výši daného kurzu na účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

6.8. V případě, že to provozní situace prodávajícímu umožňuje, mohou se smluvní strany dohodnout na změně kurzu tak, aby se jich účastník mohl zúčastnit; tuto změnu je však možné provést maximálně jednou.

6.9. Kupující může odstoupit od smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě, a to jakkoliv. Tedy i telefonicky, zasláním SMS apod. Prodávající je povinen takovou výpověď přijmout.

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

7.1. Kupující odpovídá za škodu způsobenou provozovateli a/nebo ostatním účastníkům.

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

8.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 1. 9. 2023.