Certifikace zařízení

Vaše zařízení se může stát „Pracovištěm pracujícím dle konceptu Bazální stimulace“. Jedná se o moji garanci, že vaše zařízení běžně využívá ve své péči vše co Bazální stimulace nabízí a tento koncept je její nedílnou součástí.

Rozhodnutí o vydání certifikátu předchází supervize v zařízení, která prokáže, že koncept Bazální stimulace je součástí běžné péče o klienty v zařízení, personál má znalosti a vědomosti o konceptu a aktivně jej v práci s klienty využívá.

Supervize probíhá na základě objednávky zadavatele, probíhá přímo v zařízení při běžné péči. Výstupem supervize je závěrečná zpráva, kterou zařízení obdrží spolu s vyjádřením o získání, případně obhajobě certifikátu.

Platnost certifikátu je dána na 3 roky. Poté může být znovu obhájena na základě další supervize.

Podmínky pro získání certifikace

Bazální stimulace je běžnou součástí péče o klienty.

Tohle je základní a nejdůležitější předpoklad! Aktivní využívání konceptu v běžné, každodenní, péči o klienty. Dokázat aktivně využívat všechny jednotlivé prvky konceptu, dokázat identifikovat potřeby jednotlivých klientů a tyto potřeby pomocí prvků konceptu Bazální stimulace naplňovat. Umět naplánovat péči a pravidelně vyhodnocovat. Umět pracovat s biografií klienta.

Proškolení zaměstnanci.

Počet zaměstnanců proškolených v základních i nástavbových prvcích konceptu není přesně stanovena. Požadavek na počet proškoleného personálu je cca 40 – 50%

Vedení dokumentace.

Jsou věci a činnosti, které se učíme neustále. Zkvalitňovat a zlepšovat můžeme pořád. Součástí pro získání certifikátu je i vedení vlastní dokumentace. Dokumentace, která obsahuje plánování péče, realizaci a pravidelnou evaluaci. Taková dokumentace, ze které se dozvíme, se co u klienta se daří, jak klient reaguje na jednotlivé nabídky a jak se péče v konceptu Bazální stimulace u klienta vyvíjí.

certifikovaná pracoviště

Pracovat s konceptem Bazální stimulace přináší klientům i pracovníkům obrovské možnosti jak pomáhat a zlepšovat kvalitu života těch o které pečujeme. V celé řadě zařízení jsou prvky tohoto konceptu součástí péče.

Zde vám představím některá zařízení, která certifikací prošla, nebo procházejí jejím procesem a rádi se podělí o zkušenosti.

Supervize

Supervize slouží jako pomoc propojení teorie konceptu Bazální stimulace s praxí. Není kontrolní činností, její funkce je hlavně podpůrná a vzdělávací. Supervize vám může pomoci pohledem z vnějšku lépe využít získané vědomosti z jednotlivých kurzů a pomocí sebereflexe zlepšit kvalitu poskytované péče a tím zlepšení spokojenosti klienta a také spokojenosti pracovníků.