Nástavbový kurz Bazální stimulace

Koncept Bazální stimulace se v posledních letech stal již nedílnou součástí péče o klienty v sociálních službách a v nemalé míře přispívá ke zvýšení kvality života klientů i spokojenosti pečujícího personálu. Koncept podporuje člověka v jeho vnímání, pohybu a komunikaci a přizpůsobuje se aktuálnímu stavu a schopnostem klienta. Základním principem Bazální stimulace je zprostředkování vjemů z vlastního těla, umožnění kontaktu s nejbližším okolím, okolním světem a navázání komunikace. Nedílnou součástí je pak integrace rodiny a příbuzných do péče a práce s kvalitní biografickou anamnézou.

Nástavbový kurz Bazální stimulace je možné absolvovat pouze s platným vzdělání v základním kurzu, který byl veden certifikovaným lektorem s vlastním licenčním číslem.


Nástavbový kurz Bazální stimulace přináší absolventům odborné poznatky týkající se základních teoretických principů a nejnovějších přístupů konceptu. Součástí kurzu je praktický nácvik práce s klientem a práce s vlastními prožitky. Kurz je veden lektorem s certifikací mezinárodní asociace Bazální stimulace.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny, kdo pracují s lidmi s omezením pohybu, vnímání nebo komunikace. Zejména pak pro nelékařské pracovníky, pracovníky v sociálních službách, jak v pobytových tak i ambulantních a terénních. A pro všechny neformální pečovatele.
Kurz je možné absolvovat pouze po absolvování základního kurzu Bazální stimulace s minimálním odstupem 3 měsíců.

Akreditace

V České republice je pro pracovníky v sociálních službách akreditován dle požadavků Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro

Lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky.
Pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky v sociálních službách, pečující osoby.
Speciální pedagogy, asistenty pedagoga, učitele speciálních škol a psychology.

Co se v kurzu naučíte

Rozšíříte si znalosti a vědomosti v možnostech a přínosech Bazální stimulace. Prohloubíte si znalosti ohledně klíčových principů a teoretických základů konceptu Bazální stimulace. Během kurzu se seznámíte s nástavbovými prvky konceptu Bazální stimulace a naučíte se je prakticky využívat v běžné péči o klienta.

Rozsah kurzu

Rozsah a délka vzdělávání je stanovena IFBS.

24 hodin

prezenční výuka

6 hodin

samostudium

Obsahová náplň kurzu

Úvod do konceptu Bazální stimulace a jeho historie – rozšiřující informace a opakování.
Opakování základních prvků Bazální stimulace.
Další možnosti somatické stimulace.
Neurofyziologická stimulace.
Diametrální stimulace.
Rozvíjející stimulace.
Nástavbové prvky Bazální stimulace.
Orální stimulace.
Olfaktorická stimulace.
Taktilně – haptická stimulace.
Optická stimulace.
Auditivní stimulace.
Práce s biografií člověka se zaměřením na nástavbové prvky Bazální stimulace.
Integrace prvků konceptu do praxe a plánování péče, vyhodnocování péče.
Práce s dokumentací a její vedení.
Integrace životních témat konceptu Bazální stimulace do péče o klienty.

Aby bylo možné naplnit požadavky Internationaler Förderverein Basale Stimulation e.V.  je pro vzdělávání doporučený počet účastníků maximálně 20.